نرخ دیه به صورت کل و جزء در

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان:

۱دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان
۴یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان
۵یک نفر شتر۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان
۷یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان
۸یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۹نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۰یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان
۱۱دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۲ سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۳چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۴پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۵شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۶هفت دهم دصد دیه کامل۶/۳۰۰/۰۰۰تومان
۱۷هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۸نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان
۱۹یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۰یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان
۲۱یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۲یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۳یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۴یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۵یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۶یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان
۲۷یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۸یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان
۲۹دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۱سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۳چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۵پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۷شش درصد دیه کامل۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۹هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۱ هشت درصد دیه کامل۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۳نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴ نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۵ ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸ ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴ حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷سمحاق(چهار شتر) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۶۵کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۶کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان
۶۷سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۸سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان
۶۹دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
ماههای حرام :محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب هستند
۷۷که در این ۴ماه دیه کامل  است. ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا