نرخ دیه به صورت کل و جزء در

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان:

۱دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان
۴یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان
۵یک نفر شتر۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان
۷یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان
۸یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۹نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۰یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان
۱۱دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۲ سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۳چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۴پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۵شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۶هفت دهم دصد دیه کامل۶/۳۰۰/۰۰۰تومان
۱۷هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۸نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان
۱۹یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۰یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان
۲۱یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۲یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۳یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۴یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۵یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۶یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان
۲۷یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۸یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان
۲۹دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۱سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۳چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۵پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۷شش درصد دیه کامل۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۹هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۱ هشت درصد دیه کامل۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۳نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴ نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۵ ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸ ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴ حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷سمحاق(چهار شتر) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۶۵کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۶کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان
۶۷سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۸سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان
۶۹دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
ماههای حرام :محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب هستند
۷۷که در این ۴ماه دیه کامل  است. ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان

1 دیدگاه دربارهٔ «نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان:»

  1. در یکجا نوشته دیه کامل در ماهایه حرام ۲ملیارد میباشد اما درجاهایه دیگه نوشته ۱ملیاردو۲۰۰ نمیدونم چرا با اینکه میخوان اطلاعات دقیق به مردم در اینترنت بزارن اونقد دقیقش میکنن که آدم سردرگم میشه ونتیجه ای نمیگیره بجاش یه برنامه طراحی کنن که اطلاعاتی که بهش میدی اونو محاسبه کنه که چقد دیه داره اگه من درضمینه برنامه نویسی سررشته داشتم اینکارو میکردم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا