دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری https://www.lawyer-nodehgan.ir/ Thu, 29 Feb 2024 13:50:16 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://www.lawyer-nodehgan.ir/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Favicon-1-32x32.png دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری https://www.lawyer-nodehgan.ir/ 32 32 شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%be%d8%af%d8%b1/ Thu, 29 Feb 2024 13:50:15 +0000 https://www.lawyer-nodehgan.ir/?p=2960 ازدواج بدون اذن پدر: در چه شرایطی دختر می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؟ این مطلب به طور کامل به این سوال پاسخ می‌دهد و شرایط قانونی و مراحلی که باید طی شود را شرح می‌دهد.

نوشته شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
قانون، نکاح دخترِ باکره را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که، ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می‌تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد به طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است و …) به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید.

دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری، چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد و دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید.

نوشته شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان: https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%84-%d9%88-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88/ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%84-%d9%88-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88/#comments Fri, 01 Sep 2023 18:31:16 +0000 https://www.lawyer-nodehgan.ir/?p=2948 ۱ دیه کامل در ماه غیر حرام  ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲ دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۳ یک دینار شرعی  ۹۰۰/۰۰۰تومان ۴ یک درهم شرعی  ۹۰/۰۰۰تومان ۵ یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان ۶ یک ده هزارم دیه کامل  ۹۰/۰۰۰تومان ۷ یک هزارم دیه کامل  ۹۰۰/۰۰۰تومان ۸ یکصدم دیه کامل(یک درصد)  ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان ۹ نیم صدم دیه …

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان: ادامه مطلب »

نوشته نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان: اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
۱دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان
۴یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان
۵یک نفر شتر۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان
۷یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان
۸یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۹نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۰یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان
۱۱دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۲ سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۳چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۴پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۵شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۶هفت دهم دصد دیه کامل۶/۳۰۰/۰۰۰تومان
۱۷هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۸نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان
۱۹یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۰یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان
۲۱یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۲یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۳یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۴یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۵یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۶یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان
۲۷یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۸یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان
۲۹دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۱سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۳چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۵پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۷شش درصد دیه کامل۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۹هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۱ هشت درصد دیه کامل۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۳نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴ نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۵ ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸ ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴ حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷سمحاق(چهار شتر) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۶۵کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۶کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان
۶۷سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۸سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان
۶۹دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
ماههای حرام :محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب هستند
۷۷که در این ۴ماه دیه کامل  است. ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان

نوشته نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان: اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%84-%d9%88-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88/feed/ 1
چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت  بالایی آنها را باور دارند https://www.lawyer-nodehgan.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88/ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88/#respond Thu, 31 Aug 2023 14:59:27 +0000 https://www.lawyer-nodehgan.ir/?p=2945 ۱- اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید. پ: این باور غلط است. دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ی دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات مسئولیت کیفری برای شما نمی‌آورد.مگر در شرایط خاص …

چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت  بالایی آنها را باور دارند ادامه مطلب »

نوشته چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت  بالایی آنها را باور دارند اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
۱- اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید.

پ: این باور غلط است. دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ی دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات مسئولیت کیفری برای شما نمی‌آورد.
مگر در شرایط خاص

۲- پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند

پ. خیر، هیچ کس نمی‌تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت نامه‌ی متوفی نیز فقط در مورد یک سوم میراث معتبر است. تنها وارثی که مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.

۳- اگر گواهینامه‌ی رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید مرتکب قتل عمد شده اید.

پ. ابدا این طور نیست. رانندگی بدون گواهینامه تخلفی جداگانه است. اگر بدون گواهینامه باعث تصادف منجر به فوت شوید علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر دوسال حبس محکوم می‌شوید. تصادف منجر به مرگ
حتی اگر گواهینامه داشته باشید هم علاوه بر دیه بین ۶ ماه تا دو سال بسته به تشخیص قاضی زندان در پی خواهد داشت .

۴- دیه‌ی ماه‌های حرام دوبرابر است.

پ. این شایعه هم صحت ندارد. در ماه‌های حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی عده‌ی زیادی از مردم ماه حرام نیست

۵- حضانت فرزند همیشه با پدر است.

پ. خیر. اول این که تا هفت سالگی اولویت حضانت فرزند با مادر است. بعد از آن‌هم در صورتی که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آن‌ها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که صلاح فرزند هم در نظر در سپردن حضانت در نظر گرفته می‌شود.

نوشته چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت  بالایی آنها را باور دارند اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
https://www.lawyer-nodehgan.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88/feed/ 0
✅حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%e2%9c%85%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%da%a9/ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%e2%9c%85%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%da%a9/#respond Fri, 11 Aug 2023 12:18:00 +0000 https://www.lawyer-nodehgan.ir/?p=2922 مختصر و خلاصه اگر بخواهیم بعد از فوت پدر، حضانت کودکان به مادر واگذار می‌شود؛ حتی اگر پدر قیم تعیین کرده باشد. این اصل از قوانین مدنی مشخص است و مسئله مهمی در جامعه محسوب می‌شود.

نوشته ✅حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟ اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>

مفهوم حضانت در عرف به معنای سرپرستی و نگهداری کودک توسط والدین است و در قانون مدنی نیز حق و تکلیف است که قانونگذار بر عهده والدین گذاشته است. یکی از مسائل مطرح شده در جامعه که قانونگذار هم صریحا به آن اشاره کرده موضوع حضانت فرزند پس از فوت پدر است.

از جمله موضوعات مطرح شده در رابطه با حضانت، حضانت فرزندان پس از فوت پدر است. در قانون مدنی به این مسئله مهم اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

با استناد به این که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ذکر شده است نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. پس حضانت هم حق پدر و مادر است و هم تکلیفی است که به لحاظ قانونی بر عهده آنان قرار گرفته است و در صورتی که پدر کودک فوت کند، حضانت او بر عهده مادر است؛ بنابراین و با استناد به دو ماده فوق الذکر حتی اگر پدر برای فرزندش قیم تعیین کرده باشد، باز هم پس فوت او حضانت کودک یعنی نگهداری از وی با مادر او است. در نتیجه شخص دیگری غیر از مادر صلاحیت بر عهده گرفتن حضانت کودک را ندارد.

نوشته ✅حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟ اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
https://www.lawyer-nodehgan.ir/%e2%9c%85%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%da%a9/feed/ 0
جرم متلک پرانی و مجازات آن چیست؟ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%84%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%84%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Fri, 11 Aug 2023 10:38:25 +0000 https://www.lawyer-nodehgan.ir/?p=2917 قوانین ایران در مبارزه با مزاحمت‌های خیابانی علیه زنان: مجازات متلک‌پرانی. بر اساس تغییرات حقوقی ، تعریف دقیق تعقیب، مزاحمت و توهین به زنان در معابر و اماکن عمومی. قوانین تشدید شده برای مزاحمت‌های سازمان‌یافته و با قصد قبلی. اهمیت اطلاع‌رسانی به زنان درباره حقوقشان و تدابیر حمایتی. نیاز به تمرکز بر ارتقاء فرهنگ جامعه برای جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی.

نوشته جرم متلک پرانی و مجازات آن چیست؟ اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال  غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ – اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.

علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹،  بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که  دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند.

نوشته جرم متلک پرانی و مجازات آن چیست؟ اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%84%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
اعسار از پرداخت چک https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%86%da%a9/ https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%86%da%a9/#respond Thu, 23 Mar 2023 11:36:18 +0000 https://www.lawyer-nodehgan.ir/?p=1647 عدم پرداخت یک چک که توسط شخصی نوشته شده است، اعسار از پرداخت نامیده می شود. این رویداد می تواند به دلیل انعدام موجودی در حساب شخص صادر کننده چک، فراموشی نوشتن تاریخ یا مبلغ درست چک، یا بسته شدن حساب بانکی صادر کننده چک رخ دهد.

نوشته اعسار از پرداخت چک اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>

اعسار از پرداخت چک چیست؟

عدم پرداخت یک چک که توسط شخصی نوشته شده است، اعسار از پرداخت نامیده می شود. این رویداد می تواند به دلیل انعدام موجودی در حساب شخص صادر کننده چک، فراموشی نوشتن تاریخ یا مبلغ درست چک، یا بسته شدن حساب بانکی صادر کننده چک رخ دهد. به عنوان نتیجه، بانک گیرنده چک نمی تواند آن را وصول کند و صاحب حساب صادر کننده چک مسئول پرداخت آن می باشد. عدم پرداخت چک ممکن است به جریمه های مالی و حتی مجازات قانونی منجر شود

نوشته اعسار از پرداخت چک اولین بار در دفتر وکالت منصوره نودهقان وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

]]>
https://www.lawyer-nodehgan.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%86%da%a9/feed/ 0