نرخ دیه به صورت کل و جزء در

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان:

۱ دیه کامل در ماه غیر حرام  ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲ دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۳ یک دینار شرعی  ۹۰۰/۰۰۰تومان ۴ یک درهم شرعی  ۹۰/۰۰۰تومان ۵ یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان ۶ یک ده هزارم دیه کامل  ۹۰/۰۰۰تومان ۷ یک هزارم دیه کامل  ۹۰۰/۰۰۰تومان ۸ یکصدم دیه کامل(یک درصد)  ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان ۹ نیم صدم دیه […]

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۲ به تومان: ادامه مطلب »